Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΔΕ -ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

ypepth

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας (22/05/2015 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.350/71/82429/Ε3)

«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Συμπληρώνουμε τις κάτωθι αποφάσεις συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και ορίζουμε επιπλέον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα εν λόγω Συμβούλια, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης ως εξής:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΔΕ Φ.30.1/105/09-01-2015

Σχολικός Σύμβουλος (Τακτικό μέλος) Παπαδάκης Σπυρίδων Χαράλαμπος ΠΕ19

Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Τακτικό μέλος ) Κούστας Κωνσταντίνος Νικόλαος

ΠΕ11 Σχολικός Σύμβουλος (Αναπληρωματικό μέλος) Νάκος Κωνσταντίνος Αλέξανδρος

ΠΕ03 Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Αναπληρωματικό μέλος) Καλαϊτζίδου Παρασκευή Δημήτριος ΠΕ02

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΠΕ Φ.30.1/80/09-01-2015

Σχολικός Σύμβουλος (Τακτικό μέλος) Ρήγας Κωνσταντίνος Γεώργιος

ΠΕ70 Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Τακτικό μέλος ) Αντωνοπούλου Ελένη Ευστράτιος ΠΕ60 Σχολικός Σύμβουλος

(Αναπληρωματικό μέλος) Καραντζίνης Θωμάς Γεώργιος ΠΕ70 Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.

(Αναπληρωματικό μέλος) Μπαλωμένου Πολυκρήτη Κωνσταντίνος ΠΕ60″

Όλη η απόφαση εδώ και για τις άλλες Περιφέρειες:

http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/pysde_pyspe.pdf