Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων – Χρονοδιάγραμμα – Διαδικασία

Πρωτοβάθμια  – Όσοι έχουν τα ελάχιστα προσόντα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  (με τα δικαιολογητικά) από την 20η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

Δευτεροβάθμια – Όσοι έχουν τα ελάχιστα προσόντα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  (με τα δικαιολογητικά) από την 28η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας (άρθρο 19 παρ. 4 του ν.4327/2015)

  1. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε σχολείο σύμφωνα με τις αιτήσεις των συναδέλφων.
  2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταρτίζει πίνακες εκλογέων κάθε σχολικής μονάδας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ανήκοντες οργανικά καθώς και οι αναπληρωτές.

Οι εν λόγω πίνακες αποστέλλονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν στο σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το έχει πράξει με δική του πρωτοβουλία.

  1. Σε κάθε σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο εκλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων τριμελής εφορευτική επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία.
  2. Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 τα ψηφοδέλτια που αναγράφουν αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος και λευκών ψηφοδελτίων.
  3. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και αφού σημειώσει το σταυρό προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο. Ο φάκελος σφραγίζεται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο. Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι ένα σταυρό.

Γενικές παρατηρήσεις

Ο σύλλογος του κάθε σχολείου ψηφίζει για τους υποψήφιους διευθυντές του σχολείου του.

Κάθε ένας εκπαιδευτικός – εκλογέας μπορεί να επιλέξει μόνο έναν εκπαιδευτικό – υποψήφιο.

Πηγή:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης